Pirkimo taisyklės ir sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių (mokymų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje www.artdentistry.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakant prekes internetinėje svetainėje www.artdentistry.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už mokymus.

3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.artdentistry.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje svetainėje www.artdentistry.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinėje svetainėje www.artdentistry.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine svetaine.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.6. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.artdentistry.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

5.1. Pirkėjui neatvykus į mokymus, pinigai yra negrąžinami, išskyrus tuo atveju, jei Pardavėjas, susidarius nepalankioms aplinkybėms, atšaukia mokymus arba perkelia jų datą.